Elpris Idag

Bygglov kommer att krävas för installation av solpaneler från och med

Implementeringen av solenergi i Sverige har varit föremål för olika regler och tillståndskrav. Denna artikel diskuterar detaljerna i ‘Bygglov För Solceller 2023’, bygglovets förutsättningar för installation av solpaneler.

Faktorer som påverkar behovet av tillstånd, kostnadsimplikationer, behandlingstid och reglerändringar utforskas i detalj. Vägledning ges om hur man navigerar genom tillståndsansökningsprocessen och viktiga överväganden innan man påbörjar installationen av solpaneler.

Syftet är att ge en heltäckande förståelse för dessa regler för potentiella användare av solenergi.

Förståelse för bygglov för solpaneler

Förståelse av bygglov för solpaneler innebär att man beaktar olika faktorer såsom:

 • Platsen och vinkeln på installationen
 • Byggnadens betydelse
 • Specifika områdesbestämmelser

Nödvändigheten av lov varierar beroende på:

 • Om panelerna är installerade på taket eller på marken
 • Om de är i linje med den befintliga strukturen
 • Om de förändrar byggnadens utseende betydligt

De specifika områdesbestämmelserna och byggnadens historiska eller kulturella värde kan också kräva bygglov. Undantag finns, särskilt för paneler som följer byggnadens form och för byggnader som inte omfattas av detaljerade planer eller områdesspecifika bestämmelser. Dock kan dessa undantag inte gälla om byggnaden har särskilt värde eller om den ligger i ett område av nationellt försvarsintresse.

Därför rekommenderas tidig kontakt med lokala kommuner för att fastställa bygglovsbehov.

Fall där bygglov inte är nödvändigt

Det finns vissa fall där det inte krävs bygglov för att genomföra byggnadsprojekt. Här är några exempel:

 1. Mindre renoveringar och underhåll: Om du bara planerar att göra mindre renoveringar eller underhåll på din befintliga byggnad, såsom att byta ut fönster, måla om eller byta golv, behöver du vanligtvis inte söka bygglov.

 2. Byggnader som inte är permanenta: Om du planerar att bygga en tillfäll

I de flesta fall krävs ingen bygglov för installation av vanliga solpaneler på tak. Det är dock viktigt att notera att det finns undantag från denna regel.

 1. Solpaneler som installeras på byggnader av kulturellt eller historiskt värde kan kräva bygglov på grund av den potentiella påverkan på strukturens utseende eller integritet.

 2. Solanläggningar som avsevärt förändrar takets profil kan kräva bygglov på grund av potentiella strukturella konsekvenser.

 3. Solpaneler på marken, särskilt i bostadsområden eller platser med specifika zonbestämmelser, kräver vanligtvis bygglov.

 4. Solanläggningar som avviker från den befintliga takvinkeln kan kräva bygglov, eftersom de kan påverka byggnadens estetik eller strukturella integritet.

I alla fall rekommenderas det att rådfråga lokala myndigheter innan man går vidare med installationen.

Faktorer som påverkar bygglovskrav

Flera faktorer kan påverka om bygglov krävs för installation av solpaneler, inklusive placeringen av panelerna, byggnadens form och eventuella specifika regler i den detaljerade planen för området. Regulatoriska variationer finns över olika jurisdiktioner, vilket påverkar behovet av tillstånd. Till exempel kan installationer på områden av historisk betydelse eller nationellt försvarsintresse kräva tillstånd.

Tabellen nedan beskriver centrala faktorer som påverkar tillståndskrav:

Placering av paneler Byggnadsform Områdesregler
Tak eller mark Ändrad eller oförändrad Detaljerad plan eller ingen plan
Historisk byggnad Betydande förändring Område av nationellt intresse
Planerat område Samma vinkel som taket Specifika bestämmelser i planen

Dessa faktorer, bland andra, avgör om bygglov krävs för installation av solpaneler och varierar beroende på specifika omständigheter och platser.

Viktiga krav för att få bygglov

Viktiga krav för att få bygglov för solpaneler inkluderar:

 1. Följande av installationsriktlinjer: Solpaneler måste monteras enligt specifika riktlinjer för att säkerställa säkerhet och effektivitet. Detta inkluderar installationsvinkeln och den strukturella hållbarheten hos monteringsytan.

 2. Anmälan till myndigheter: Innan installationen måste relevanta myndigheter underrättas om planerna att installera solpaneler. Detta görs för att säkerställa att alla regler följs.

 3. Efterlevnad av lokala regler: Beroende på platsen kan det finnas specifika regler för installation av solpaneler. Det kan inkludera restriktioner för estetiska förändringar av byggnader eller specifika säkerhetsåtgärder.

 4. Miljöhänsyn: Det är också viktigt att beakta installationens miljöpåverkan. Detta kan inkludera potentiella effekter på lokala djur eller den omgivande ekosystemet.

Att ignorera dessa krav kan leda till rättsliga komplikationer, ekonomiska böter eller till och med avinstallation av solpanelerna.

Att navigera installationsprocessen med bygglov

Att navigera genom installationsprocessen med bygglov kräver efterlevnad av specifika riktlinjer och regler, tidig anmälan till relevanta myndigheter och förståelse för eventuella undantag och områdesspecifika regler.

Installatörer bör vara medvetna om att solpaneler på tak eller väggar i allmänhet inte kräver bygglov, men betydande förändringar av byggnadsformen kan kräva det. För byggnader av kulturellt eller historiskt värde, eller de som ligger i planerade områden, är bygglov obligatoriskt.

Tidig konsultation med kommunala myndigheter rekommenderas för att fastställa bygglovs kraven. Avgifter för bygglov varierar och behandlingstiden varar vanligtvis i tio veckor. Erfarna installatörer kan hjälpa till med ansökningsprocessen, och även om installationer kan påbörjas utan bygglov kan eventuell återställning bli nödvändig om ansökan blir avvisad.

Kostnad och behandlingstid för bygglov

Kostnaden och behandlingstiden för bygglov varierar, med avgifter som sträcker sig från 1 600 till 10 000 SEK och en typisk behandlingsperiod på cirka tio veckor, som kan förlängas för mer komplexa fall.

Det är värt att notera att kostnaden och varaktigheten av att få ett lov innefattar flera faktorer:

 1. Projektets komplexitet: Mer intrikata installationer kräver ofta längre bedömningstider och högre avgifter.

 2. Kommunala regler: Avgifter och behandlingstider kan skilja sig betydligt mellan olika jurisdiktioner, där större städer generellt tar ut högre avgifter.

 3. Installatörernas erfarenhet: Erfarna yrkespersoner kan påskynda ansökningsprocessen och potentiellt minska tid och kostnad.

 4. Lagändringar: Ändringar i regelverket kan påverka behovet av tillstånd och därmed ändra relaterade kostnader och behandlingstider.

Det rekommenderas att hålla sig uppdaterad om sådana förändringar.

Ändringar i bygglovsföreskrifter för solpaneler

Efter en noggrann undersökning av kostnaden och behandlingstiden för bygglov, skiftar fokus nu till förändringarna i bygglovsbestämmelser för solpaneler.

Bestämmelserna har genomgått betydande förändringar under åren. Från och med 1 augusti 2018 avskaffades i stor utsträckning kravet på bygglov för solpaneler med införandet av mer förenklade regler. Målet var att främja energiomställning och minska administrativa bördor.

Likväl är bygglov fortfarande nödvändigt under vissa förhållanden, till exempel när panelerna väsentligt förändrar takets utseende eller när de installeras i områden av historiskt eller kulturellt intresse.

För närvarande överväger regeringen en revidering av dessa bestämmelser, även om inga stora förändringar förväntas av kravet på bygglov.

Att få hjälp med ansökningsprocessen för bygglov

Hjälp med ansökningsprocessen för bygglov kan sökas från erfarna installatörer, som förstår komplexiteten och nyanserna i systemet. Dessa yrkespersoner är väl förtrogna med de olika reglerna angående installation av solpaneler. Deras expertis kan hjälpa till att undvika potentiella fallgropar i ansökningsförfarandet och därmed påskynda processen.

 1. Expertis: Installatörer har omfattande kunskap om tillståndsprocessen och kan ge tydlig vägledning.

 2. Tidsbesparing: Deras erfarenhet kan effektivisera processen och spara värdefull tid.

 3. Undvikande av hinder: Installatörer kan förutse potentiella problem och förebygga onödiga förseningar.

 4. Frändskap i sinnet: Med expertstöd blir processen mindre stressande och ger sökande trygghet.

Att söka hjälp från erfarna installatörer kan således i hög grad underlätta ansökningsprocessen för bygglov för solpaneler.

Viktiga överväganden innan du installerar solpaneler

Viktiga överväganden innan installation av solpaneler inkluderar:

 • Förstå behovet av bygglov: Kunskap om bygglovs krav är avgörande eftersom dessa varierar beroende på plats och typ av installation. I de flesta fall krävs inget bygglov för vanliga solpaneler på tak, men undantag gäller för byggnader av kulturell historisk betydelse eller de inom planerade områden.

 • Ta hänsyn till byggnadens värde: Byggnadens värde, särskilt i fallet med historiskt betydelsefulla strukturer, kan påverka tillståndskraven. Det är viktigt att ta detta i beaktning när man planerar för installation av solpaneler.

 • Känn till reglerna för det planerade installationsområdet: Förstå reglerna för det planerade installationsområdet, inklusive detaljerade planer och områdesspecifika regler, är avgörande. Det rekommenderas att rådgöra med kommunen och erfarna installatörer för exakta krav och hänsynstaganden.

Det är viktigt att noggrant överväga dessa faktorer innan man går vidare med installationen av solpaneler.

Gustav Lindberg
Gustav Lindberg
Gustav Lindberg, född i Uppsala, är en framstående elektrisk ingenjör med över tjugo års erfarenhet inom området. På fritiden njuter han av att vandra i den svenska naturen och har ett intresse för nordisk musik.
Innehållsförteckning
Scroll to Top