Elpris Idag

2022: Kostnad och lönsamhet för solföljare för solpaneler

Den här artikeln undersöker kritiskt kostnadseffektiviteten och lönsamheten för solföljare i Sverige för 2022.

Den utforskar inköps- och installationskostnader, faktorer som påverkar lönsamheten och jämför med traditionella solpaneler.

Dessutom går den in på tillgängliga skatteavdrag och bidrag och funderar över framtida möjligheter för dessa enheter i den svenska kontexten.

Den syftar till att ge en omfattande analys, särskilt fördelaktig för potentiella investerare och beslutsfattare inom förnybar energisektor.

En solföljare är en anordning som används för att följa solens rörelse och rikta in solpaneler eller solfångare optimalt för att maximera energiproduktionen. Att installera en solföljare kan vara en kostsam investering, men det kan också vara lönsamt på lång sikt.

Kostnaden för en solföljare varierar beroende på storlek, kvalitet och tillverkare. Generellt sett kan kostnaden för en solföljare ligga mellan 10 000 och 50 000 kronor. Det är viktigt att notera

En översikt över kostnad och lönsamhet för solföljare i Sverige visar att medan dessa enheter kan öka effektiviteten hos solpaneler, överstiger deras höga kostnad och långa återbetalningstid ofta de potentiella fördelarna, vilket gör dem till en mindre fördelaktig investering jämfört med ytterligare solpaneler.

Solföljare kan öka kostnaden för en solpanelinstallation med cirka 50%. Trots den vanligtvis beviljade 20% skattereduktionen förblir den övergripande investeringen hög.

Återbetalningstiden för en ytterligare investering i solföljare är ungefär 13-14 år; jämfört med solpaneler utan solföljare, som har en återbetalningstid på 7-8 år.

Därför är lönsamheten för denna investering i hög grad beroende av faktorer som begränsat utrymme för ytterligare paneler och höga elkostnader.

Köpkostnad för solföljare.

Inköpskostnaderna för enskilda solföljare i Sverige varierar från cirka 4 000 till 5 000 SEK per installerad kW solpaneler. Dessa enheter, som följer solens bana för att maximera en solpanels exponering för solljus, ökar avsevärt den totala installationskostnaden.

 1. Enkla solföljare med en horisontell axel har en uppskattad kostnad på 800-1 600 SEK per kW.

 2. Dubbla solföljare är dyrare, med priser som varierar från 4 000-6 000 SEK per kW.

 3. Dessa kostnader exkluderar fraktkostnader och beräknas med en växelkurs på 10 SEK per USD.

 4. Trots deras högre initiala kostnad kan följare förbättra effektiviteten hos ett solsystem och kan vara en lönsam investering i vissa fall.

Kostnaden för solföljare inklusive installation.

Inkludering av installationskostnader höjer priset på enaxliga solföljare för ett 3 kWp solpanelssystem i Sverige till ungefär 23 000-31 000 SEK. Denna uppskattning är baserad på data tillhandahållen av Ecoexperts och justerad enligt svenska prisförhållanden.

Kostnaden för solföljare, inklusive installation, tenderar att minska proportionellt med ökningen av solpanelssystemets storlek. På grund av det begränsade antalet installerade solföljare i Sverige är det dock betydande utmaningar att få exakta statistik från lokala data.

Det är också värt att notera att kostnaden för solföljare, även efter inkludering av installationskostnader, fortfarande är högre än kostnaden för solpaneler, vilket påverkar beslut om lönsamhet och investeringar i solenergisystem.

Profitabilitet för solföljare i Sverige

Investeringar i solföljare i Sverige ger generellt sett inte lönsam avkastning med tanke på de höga priserna på dessa enheter i förhållande till den lilla ökningen i elproduktion de möjliggör.

 1. Återbetalningstiden för solföljare är cirka 13-14 år med nuvarande spotpriset på el. Denna period är betydligt längre än återbetalningstiden för solpaneler utan följare, vilket vanligtvis är 7-8 år.

 2. Trots dessa avskräckande siffror kan solföljare i vissa situationer, som till exempel utrymmesbegränsningar, bli lönsamma.

 3. Solföljare används vanligtvis i kommersiella tillämpningar utomlands, vilket tyder på potential för framtida lönsamhet i Sverige.

 4. Teknologiska framsteg kan potentiellt minska kostnaderna och öka effektiviteten, vilket gör solföljare till en mer lönsam investering i framtiden.

Det finns flera faktorer som påverkar lönsamheten för solföljare:

 1. Solinstrålning: Mängden solinstrålning på platsen där solföljarna installeras är en avgörande faktor för deras lönsamhet. Platser med hög solinstrålning har potential att generera mer el och därmed vara mer lönsamma.

 2. Kostnad för installation: Kostnaden för att installera solföljare kan variera beroende på storlek, teknologi och markförhållanden. En högre installationskostnad kan påverka lönsamheten negativt.

 3. Under

Flera faktorer påverkar lönsamheten för solföljare, inklusive begränsat utrymme för ytterligare solpaneler och utvecklingen av ny teknik som kan förbättra deras effektivitet. Den ekonomiska genomförbarheten för solföljare är också i hög grad beroende av regionala faktorer som geografisk plats och elpriser.

Faktorer Påverkan på lönsamhet Möjligt resultat
Begränsat utrymme Hög Om utrymmet är begränsat kan solföljare maximera energiproduktionen per kvadratmeter
Teknologiska framsteg Variabel Nya teknologier kan öka effektiviteten och sänka kostnaderna, vilket förbättrar lönsamheten
Regionala faktorer Hög Platser med högre elpriser eller starkare solljus kan resultera i högre avkastning

Dessa faktorer tillsammans ger en omfattande översikt över de variabler som kan påverka den ekonomiska genomförbarheten för solföljarinstallationer.

Solspårare, även kända som solföljare, är en teknik som används för att öka effektiviteten hos solpaneler genom att justera deras vinkel och position i förhållande till solens rörelse över himlen. Genom att ständigt rikta solpanelerna mot solen kan solspårare maximera den mängd solenergi som samlas in.

Effektiviteten hos solföljare kan mätas på olika sätt. Ett vanligt sätt att mäta effektiviteten är att jämföra den insamlade mängden solenergi

Efter den tidigare diskussionen om faktorer som påverkar lönsamheten för solföljare, skiftar diskussionen nu till en omfattande analys av solföljares effektivitet. Effektiviteten hos solföljare är en avgörande faktor för deras totala lönsamhet.

 1. Effektiviteten hos solföljare påverkas av den geografiska platsen för installationen.

 2. Typen av solföljare, antingen enaxlig eller tvåaxlig, spelar också en roll för att bestämma effektiviteten.

 3. Underhåll av solföljarsystem kan påverka deras effektivitet över tid.

 4. Effektiviteten påverkas också av tekniken som används i solföljarens design, inklusive spårningsalgoritmen och typen av sensorer som används.

Ytterligare forskning kan ge insikt i hur dessa faktorer kan optimeras för att förbättra solföljares effektivitet.

Tax deductions and subsidies for solar panels

Skatteincitament och subventioner för solföljare utgör nästa undersökningspunkt, med hänsyn till deras påverkan på den totala kostnaden och avkastningen på investeringen. I Sverige beviljas vanligtvis en 20% skattereduktion vid köp av solföljare. Denna reduktion påverkar kostnaden avsevärt, vilket gör solföljare mer överkomliga och ökar därmed deras lönsamhet.

Skatteincitament Påverkan på avkastningen
20% skattereduktion Ökar överkomligheten
Ingen moms på solenergiprodukter Förbättrar lönsamheten
Statliga subventioner Minskar investeringsriskerna

Det är emellertid viktigt att notera att lönsamheten för solföljare fortfarande beror på andra variabler, även med dessa incitament. Dessa inkluderar kostnaden för solföljare, den ökade elproduktion de ger och den geografiska platsen.

Solföljare versus traditionella solpaneler

Vid jämförelse mellan traditionella solpaneler och solföljare är det tydligt att den senares ökade kostnad inte nödvändigtvis leder till en högre avkastning på investeringen, särskilt i regioner som Sverige där solinstrålningen är relativt låg.

 1. Solföljare är dyrare att installera än traditionella solpaneler, vilket kan utgöra en ekonomisk hinder för många potentiella användare.

 2. Den ökade elproduktionen som solföljare ger rättfärdigar inte alltid den extra kostnaden, särskilt i områden med lägre solinstrålning.

 3. Lönsamheten för solföljare jämfört med traditionella solpaneler är starkt beroende av individuella omständigheter, som tillgängligt utrymme och lokala elpriser.

 4. Trots sin högre initiala kostnad kan solföljare ge en högre avkastning i vissa situationer, särskilt i områden med höga nivåer av solstrålning.

Solenergi är en av de snabbast växande energikällorna i världen och solföljare spelar en viktig roll för att maximera energiproduktionen från solpaneler. I Sverige har intresset för solenergi ökat markant de senaste åren och framtidsutsikterna för solföljare i landet är lovande.

En solföljare är en anordning som automatiskt följer solens rörelse över himlen för att optimera solpanelernas exponering för solljus. Genom att justera panelernas vinkel och position kan solföljaren

Framtidsutsikterna för solföljare i Sverige påverkas av faktorer som tekniska framsteg, tillgängligt utrymme för solpanelinstallationer och fluktuerande elpriser.

För närvarande motiverar inte de höga kostnaderna för solföljare jämfört med deras ökade elproduktion investeringar. Men de kan vara lönsamma i situationer där utrymme för ytterligare solpaneler är begränsat eller i regioner med höga elpriser.

Tekniska framsteg skulle potentiellt kunna sänka kostnaderna för solföljare och göra dem mer användbara för allmänt bruk. Dessutom kan utvecklingen av politiska åtgärder som stöder förnybar energi också främja användningen av solföljare.

Trots nuvarande utmaningar tyder det ökande intresset för förnybara energikällor på en potentiell ökning av användningen av solföljare i framtiden.

Gustav Lindberg
Gustav Lindberg
Gustav Lindberg, född i Uppsala, är en framstående elektrisk ingenjör med över tjugo års erfarenhet inom området. På fritiden njuter han av att vandra i den svenska naturen och har ett intresse för nordisk musik.
Innehållsförteckning
Scroll to Top